Missie & Visie

Missie
We bereiden leerlingen voor op een goede start in het middelbaar beroepsonderwijs of op de havo. We begeleiden hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat zij hun weg kunnen vinden in de samenleving.

We doen dit in een open en zorgzaam leef- en leerklimaat, waarin leerlingen individuele aandacht en begeleiding krijgen en leerlingen en medewerkers zich vertrouwd en veilig voelen.

Kernwaarden van de Mavo Trivium College zijn samenwerking, erkenning en ontwikkeling van individuele talenten en behoeften, wederzijds respect en verdraagzaamheid.

Visie
Om actief en zinvol te kunnen participeren in de hedendaagse samenleving zijn naast kennis en vaardigheden, ook waarden en normen en competenties, zoals samenwerken en omgaan met verschillen en veranderingen, belangrijk.

Om ons onderwijs te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, streven we ernaar dat het plaatsvindt in een actuele, maatschappelijke en betekenisvolle context.

We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen voor wat betreft leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijk functioneren en zo hun talenten optimaal te ontwikkelen. Onderwijs en begeleiding zijn zo ingericht dat leerlingen in toenemende mate medeverantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Om leerlingen te stimuleren actief en zelfverantwoordelijk te werken aan hun ontwikkeling, passen we activerende werkvormen toe in een inspirerende, motiverende en uitdagende leeromgeving.

Loopbaanleren en reflectie op het eigen functioneren geven leerlingen inzicht in het eigen kunnen en in hun toekomstmogelijkheden.

Het onderwijs sluit aan bij talenten, behoeften en wensen van iedere leerling. Docenten zijn hiertoe pedagogisch en didactisch competent en kunnen omgaan met verschillen in onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Docenten reflecteren op hun werk en ontwikkelen hun professionaliteit voortdurend. Onderwijs en opvoeding zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Daarom betrekken we ouders actief bij de schoolloopbaan van hun kind.

Openbare identiteit
Onze school is een openbare school. Dat betekent dat wij een ontmoetingsplaats zijn voor een zo groot mogelijke diversiteit aan levensbeschouwelijke en

culturele opvattingen. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen van anderen zijn onmisbaar om met elkaar een goede en veilige samenleving te kunnen vormen.

Samen maken we de school
We werken toe naar een diploma, maar daarnaast vinden we het op de mavo belangrijk dat leerlingen meer doen dan alleen maar het gewone lesrooster volgen. We willen leerlingen ook op andere manieren betrekken bij de school en zich medeverantwoordelijk laten voelen voor hoe we met elkaar en de omgeving omgaan. ‘Samen maken we de school’, noemen we dat. Leerlingen zullen zich hierdoor prettiger voelen en vrijer om creatief te denken.

Leerlingen ervaren dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Die ervaringen nemen ze mee in hun school- en beroepskeuze.

Praktisch gezien komt het erop neer dat leerlingen bepaalde taken/verantwoordelijkheden op zich nemen. Ze  ontvangen hiervoor een certificaat voor in hun plusdocument. Taken kunnen zijn: leerlingen helpen leerlingen, leerlingenraad, kantinedienst, klussen in school. 

 Informatie
 
 Fotoalbum
Beeld niet gevonden.
Beeld niet gevonden.Beeld niet gevonden.Beeld niet gevonden.