Aanmelden

Zoekt u een school waar de talenten van kinderen worden gezien en waar deze optimaal worden benut? Op het PRO33college volgt elke leerling een persoonlijk leertraject afgestemd op zijn/haar mogelijkheden.

Download hieronder het aanmeldingsformulier:

Aanmeldformulier

Afbeeldingsresultaat voor aanmeld formulier button

Toelating tot het praktijkonderwijs

Voor toelating tot praktijkonderwijs zijn landelijke criteria vastgesteld. Als het kind voldoet aan deze criteria krijg het een beschikking praktijkonderwijs. Deze beschikking wordt afgegeven door de plaatsing- en adviescommissie voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband Eemland Het kind komt in aanmerking voor een beschikking praktijkonderwijs als:

De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55/60* en 75/80* liggen èn de leerachterstand groter is dan drie jaar op twee van de volgende domeinen:

• technisch lezen
• begrijpend lezen
• spelling
• rekenen

Wanneer de gemeten IQ-waarde tussen 55-60 en 75-80 ligt, wordt extra goed gekeken of praktijkonderwijs wel de juiste leerroute is. Bij een IQ-waarde tussen 55-60 kan vso-zml een passender leerroute zijn. Bij een IQ-waarde tussen 75-80 kan vmbo met lwoo een passender leerroute zijn. Hoe je aan een beschikking praktijkonderwijs kunt komen, staat beschreven op de website van het samenwerkingsverband Eemland.

Na toekenning van een beschikking praktijkonderwijs (TLV) kan de leerling aangemeld worden bij het PRO33college door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij ons in te leveren. Een kennismakingsgesprek met een lid  van de toelatingscommissie hoort bij de aanmeldingsprocedure. Nadat informatie van de toeleverende school is ingewonnen, volgt een beslissing over toelating.

 Informatie
 
 Fotoalbum