Aanmelden

Zoekt u een school waar uw kind voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) kan volgen met keuze uit verschillende richtingen? VMBO Trivium College is hierop het antwoord.

Bezoek onze Open Avonden!
  • Donderdag 24 januari, 18.30 - 20.30
  • Dinsdag      29 januari, 18.30 - 20.30
Jullie zijn van harte welkom.


Procedure van Aanmelding en Inschrijving:

Procedure_Aanmelding_en_Inschrijving_VMBO_Trivium_College.pdf

Download hieronder het aanmeldingsformulier voor VMBO Trivium College

Aanmeldformulier_VMBO_Trivium_College_12-2018.pdf

Wijziging schooladvies 

Als het schooladvies naar aanleiding van de centrale eindtoets (cito-toets of een andere toegestane eindtoets) wordt gewijzigd, dan wordt de beslissing over de toelating van de leerling tot het eerste leerjaar gebaseerd op dat gewijzigde schooladvies. 

Toelating
Een kennismakingsgesprek met een lid van de toelatingscommissie kan onderdeel uitmaken van de aanmeldingsprocedure. Nadat informatie van de toeleverende school is ingewonnen volgt een beslissing over toelating.

Overgang (speciaal) basisonderwijs - voortgezet onderwijs
De overgang van (speciaal) basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor uw kind. Vanaf dit schooljaar gelden nieuwe regels voor die overgang. Deze regels zijn een gevolg van veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets (CITO) én de wetgeving Passend Onderwijs. Voor meer informatie: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (sop) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te onderwijzen die specifieke begeleiding nodig hebben. Deze mogelijkheden van de school worden zo beschreven, dat de gegevens tussen scholen in het samenwerkingsverband onderling vergelijkbaar zijn.

SOP_Trivium_College_sept._2015.pdf