Toelating en aanmelding

Toelating en aanmelding VMBO Trivium College

Zoekt u een school waar uw kind voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) kan volgen met keuze uit verschillende richtingen? VMBO Trivium College is hierop antwoord. 
 
Download hieronder het aanmeldingsformulier
 
Aanmeldformulier_VMBO_Trivium_College_12-2018.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (sop) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te onderwijzen die specifieke begeleiding nodig hebben. Deze mogelijkheden van de school worden zo beschreven, dat de gegevens tussen scholen in het samenwerkingsverband onderling vergelijkbaar zijn.

SOP_Trivium_College_sept._2015.pdf


Toelating
Een kennismakingsgesprek met een lid van de toelatingscommissie kan onderdeel uitmaken van  de aanmeldingsprocedure. Nadat informatie van de toeleverende school is ingewonnen volgt een beslissing over toelating.

Wijziging schooladvies
Als het schooladvies naar aanleiding van de centrale eindtoets (cito-toets of een andere  toegestane eindtoets) wordt gewijzigd, dan wordt de beslissing over de toelating van de leerling tot het eerste leerjaar gebaseerd op dat gewijzigde schooladvies

Overgang (speciaal) basisonderwijs - voortgezet onderwijs
De overgang van (speciaal) basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor uw kind. Vanaf dit schooljaar gelden nieuwe regels voor die overgang. Deze regels zijn een gevolg van veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets (CITO) én de wetgeving Passend Onderwijs. Voor meer informatie: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl